Nedovoľte problémom vládnuť nad vašimi životmi. Nad problémami i našimi životmi musíme vládnuť my.

MARTINKOVÁ ADVOKÁTSKA A MEDIAČNÁ KANCELÁRIA
JUDr. Dana Martinková,
advokátka registrovaná Slovenskou advokátskou komorou pod č. 0359,
mediátorka zapísaná v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 36

Advokátska kancelária

kancelária poskytuje komplexné právne služby – konzultácie, vyjadrenia, vypracovanie právnych stanovísk, analýz, rozborov, listín o právnych úkonoch, zmlúv, návrhov, žalôb, podaní, rokovania s protistranami, atď., vrátane zastupovania klientov v súdnych konaniach (sporová i nesporová agenda), v konaniach a v komunikácii pred inými orgánmi / organizáciami / inštitúciami so zameraním najmä na:

Rodinné právo

rozvody, úprava rodičovských práv a povinností, nezhody rodičov ohľadne podstatných vecí súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, výživné, určenie / zapretie otcovstva, osvojenie, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, …

Občianske právo

právne vzťahy súvisiace s nehnuteľnosťami, vlastnícke vzťahy, spoluvlastnícke vzťahy, práva k cudzím veciam, ochrana osobnosti, dedičské právo, náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, zodpovednosť za škodu, bezdôvodné obohatenie, záväzkové práva, zmluvy, vymáhanie pohľadávok, …

Obchodné právo

obchodné záväzkové / zmluvné vzťahy, vymáhanie pohľadávok, právo obchodných spoločností, náhrada škody, …

Pracovné právo

uzatváranie a ukončovanie pracovných pomerov, pracovné zmluvy, dohody, výpovede, spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom, zodpovednosť, náhrada škody,…..

Mediačná kancelária

Kancelária poskytuje mediačné služby najmä v oblasti rodinnej – partnerskej, manželskej, rodičovskej, vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vrátane problematiky členov širšej rodiny, ale aj v oblasti obchodnej, pracovnej, či pri rôznorodých konfliktoch vznikajúcich v občianskej sfére.

Referencie

O nás

Kombinácia práva a mediácie pod jednou strechou poskytuje klientom potrebný komfort pri rozhodovaní, aký najvhodnejší spôsob riešenia zvoliť. Súčasťou predmetu činnosti kancelárie je príležitostná prednášková činnosť v oblasti práva a mediácie.

Kontaktujte nás

Záhradnícka 64, 821 08 Bratislava